Hindi ka naka-login. (Mag-login)
post img

Pagbabago

0 mga komento

"Katiyakan, ang Allah ay hindi Niya babaguhin ang isang nasyon, hanggang sa babaguhin nila ang kanilang mga sarili"
post img

Ang paninigarilyo ay Pumapatay

0 mga komento

Ang paninigarilyo ay pumapatay ng iyong baga, puso at ng inyong pitaka, kaya huwag itong subukan! Magkaroon ng malus ... >

post img

Mahal ko si Hesus

0 mga komento

Mahal ko si Hesus; ito ay obligado (kinakailangan) sa pananampalataya ng mga Muslim na mahalin si Propeta Hesus (suma ...

post img

Ang ating mga kapitbahay

0 mga komento

Tinuruan Niya tayo na palaging tiyakin (siguruhin) na ang ating mga kapitbahay ay nasa maayos at tulungan sila sa anu ... .

post img

Mamuhay ng isang balanseng pamumuhay

0 mga komento

​"Mamuhay ng isang balanseng pamumuhay. Timbangin ang iyong takot sa Allah na umaasa sa K ... .

post img

Ang mga bata ay may mga karapatan rin sa pananampalatayang Islam

0 mga komento

Hindi lamang ang mga magulang ang may karapatan, ang mga bata ay may mga karapatan ri ... >

post img

​ Bago gawin ang isang bagay

0 mga komento

Bago gawin ang isang bagay, palagiang tanungin ang iyong sarili. Ano ang gagawin ni Propeta ... >

post img

​Ang mababang Pagtingin

0 mga komento

"Ang mababang pagtingin sa iba ay isang anyo (uri) ng pagmamataas. 

post img

Magbalik-loob sa ALLAH

0 mga komento

Hangga’t magbalik-loob siya sa Allah, maniwala at gumawa ng mabuti, na ang Allah ay p ... >

post img

Isa sa mga Layunin ng pag-aayuno

0 mga komento

"Isa sa mga Layunin ng pag-aayuno ay ang pagtitimpi (Kahinahunan)
Kaya huwag kumain ng labis ... >

post img

Ang Layunin ng Buwan ng Ramadan

0 mga komento

Ang Layunin ng Buwan ng Ramadan ay upang makamit ang awa at kapatawaran ng Nag-iisang Panginoon (Allah), magkar ... >

post img

Sobrang bilis na Pagtaraweeh ay walang katiwasayan

0 mga komento

Sobrang bilis na Pagtaraweeh ay walang katiwasayan (kapanatagan).
Gugulin ang iyong oras, na ... >

post img

Sa buwan ng Ramadan ang mga satanas ay nakagapos

0 mga komento

"Sa buwan ng Ramadan ang mga satanas ay nakagapos, ang pintuan ng Impiyerno ay isinasara, at ang pintuan ng hab ... >

post img

Ang buwan ng RAMADAN ay ang natatanging buwan

0 mga komento

"Ang buwan ng RAMADAN ay ang natatanging buwan sa bawa't taon na may mga obligadong pag-aayuno. Huwag palagpasi ... >

post img

Paano kung ikaw ay mag-ayuno sa loob ng tatlumpung (30) araw?

0 mga komento

Paano kung ikaw ay mag-ayuno sa loob ng tatlumpung (30) araw? Ang Propeta Muhammad (Sumakanya nawa ang Kapayapa ... >

post img

Magbigay ng karagdagang Kawanggawa sa Ramadan

0 mga komento

"Magbigay ng karagdagang Kawanggawa sa Buwang ito. Dahil ang Gantimpala ng mabuting gawa ay dumarami sa panahon ... >

post img

Sa Huling Sampung Araw ng Ramadan

0 mga komento

Sa Huling Sampung Gabi. Napapaloob dito ang isang gabi na katumbas ay isang libong buwan ng Gamti ... >

post img

Kabilang sa paghahanda sa buwan ng Ramadan

0 mga komento

Kabilang sa paghahanda sa buwan ng Ramadan ay ang paghahanda sa sariling kaluluwa para sa pagbabago at pa ... >

post img

Ramadan ay nagdadala ng isang Propetikong pangako

0 mga komento

Ramadan ay nagdadala (nagdudulot) ng isang Propetikong pangako upang burahin ang lahat ng nakaraang ... >

post img

Ibigay ang iyong Zakat Al-Fitr

0 mga komento

Sa pagsapit ng Eid Al-Fitr alalahanin na ang mahihirap ay nangangailangan din na magsaya sa araw na ito. ... >

post img

Walang dumarating na pagsubok

0 mga komento

Sinabi ni Ali anak ni Abu Talib “kaawaan nawa siya ng Allah” Walang dumarating na pagsubok (kasamaan) malib ... >

post img

Tatlong Katangian ng Isang Mapagkunwari

0 mga komento

"TATLONG KATANGIAN NG ISANG MAPAGKUNWARI."
post img

Sa huling araw (Araw ng Paghuhukom)

0 mga komento

“Sa huling araw (araw ng paghuhukom), tayo ay tatanungin tungkol sa ating mga oras (panahon) at kung paano na ... >